Main Content

Informacja 8 o zamiarze przystąpienia Politechniki Świętokrzyskiej do udzielenia zamówienia na przeprowadzenie wykładów

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, informuje o zamiarze przystąpienia do udzielenia zamówienia na:
przeprowadzenie kolejnej tematyki wykładów z 3-letniego cyklu wykładów prowadzonych przez visiting-profesora

 Kielce, dn. 09.09.2011 r.


 
Informacja
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, informuje o zamiarze przystąpienia do udzielenia zamówienia na:
przeprowadzenie autorskich wykładów z przedmiotów:
  • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych” – 15 h
  • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie” – 15 h, Razem – 30h.
w trybie zamówienia z wolnej ręki – podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759).
Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usługi w zakresie szkolenia edukacyjnego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie autorskich zajęć (wykładów – 30h) przez visiting profesora dla studentów studiów II stopnia na kierunku Ekonomia z przedmiotów:
  • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych” – 15 h,
  • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie” – 15 h,
Razem – 30h
Klasyfikacja usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV- 80300000-7
Usługa realizowana będzie w ramach projektu pn.: „Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakości usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Nr umowy UDA- POKL.04.01.01-00-292/09-00 Zad. 4 Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Ekonomia , poz. 37 Zajęcia prowadzone przez visiting profesora -umowa o dzieło – 60 h
Wartość zamówienia ustalona została na kwotę: 12 000,00 PLN brutto
Wykonawca: Prof. dr hab Józefa Famielec, Przebieczany 40, 32-020 Wieliczka
Termin negocjacji wyznaczono na dzień 23.09.2011 r.
Okoliczności uzasadniające zastosowanie w/w trybu:
Zakres przedmiotowy zadania dotyczy usługi edukacyjnej - przeprowadzenie autorskich zajęć (wykładów), która jest zgodna z treścią wniosku o dofinansowanie. Zlecenie tych usług visiting profesorowi jest konieczne do osiągnięcia celów zakładanych w projekcie. Prof. dr hab. Józefa Famielec posiada wieloletni dorobek naukowy z dziedziny nauk ekonomicznych. W 1983 r. uzyskała stopnień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w 1994 r. uzyskała stopnień naukowy doktor habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W 2001 r. uzyskała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.
Prof. dr hab. Józefa Famielec posiada prawie 40-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych i działalności dydaktycznej w dziedzinie nauk ekonomicznych. W szczególności Jej przedmiotem zainteresowań naukowych są: ekonomika przemysłu, ekonomika ochrony środowiska, zarządzanie przedsiębiorstwami komunalnymi.
Jest uznaną specjalistką z zakresu: ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw użyteczności publicznej), ekonomiki ochrony środowiska (w tym wycena zasobów środowiska, straty i korzyści ekologiczne), zarządzania strategicznego, finansów przedsiębiorstw (w tym finansowania przedsiębiorstw komunalnych). Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Inwestycje sektora publicznego, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw.
Obecnie Prof. dr hab. Józefa Famielec jest zatrudniona w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na wydziale Finansów. Jest kierownikiem katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej.
Pani Prof. dr hab. prowadzi badania naukowe dotyczące problematyki polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce czego przykładem są następujące pracę badawcze: „Polityka przemysłowa i ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego” (2010 r.), „Polityka przemysłowa i ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej w UE” (2009), „Konsekwencje integracji gospodarczej z UE dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska w Polsce” (2008), „Analiza subsydiów w ujęciu sektorowym pod kątem ich wpływu na środowisko” (2008), „Metodologia wyodrębniania oraz analizy subsydiom pod kątem ich oddziaływania na środowisko” (2007), „Obciążenia ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce” (2005), „Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska” (2002).
Szczególnym przedmiotem zainteresowań naukowych Prof. dr hab. Józefy Famielec jest problematyka finansów przedsiębiorstw oraz efektywności wykorzystania środków finansowych na działalność inwestycyjną. Jest uznaną specjalistką w kraju z zakresu analizy i oceny płynności finansowej podmiotów gospodarczych oraz efektywności inwestycji. Przykładem publikacji podejmujących tę problematykę są:Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego”, „Kryzys finansowy a rozwój przedsiębiorczości”, „Kapitały finansowania ochrony środowiska”, „Rola pomocy publicznej UE w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorców”, „Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw”, „Nakłady na ochronę środowiska i ich finansowanie w Polsce w świetle sprawozdawczości statystycznej i rachunkowości”, "Zanieczyszczający płaci" jako sposób finansowania ochrony środowiska”, „System finansowania ochrony środowiska w Polsce”.
Osobiście przygotuje i przeprowadzi zajęcia. Zarówno forma wykładów jak i ich treść jest objęta wyłącznymi prawami autorskimi. Z uwagi na walory naukowe wykładów mogą być wygłoszone jedynie przez Prof. dr hab. Józefę Famielec.